En cliquant sur ce lien, vous quittez le site Aguettant.fr Si vous accédez à l’un des sites internet du Groupe AGUETTANT, sachez que les réglementations et les pratiques médicales peuvent varier d’un pays à l’autre. En conséquence, les informations délivrées sur ce site peuvent ne pas être appropriées pour une utilisation en France.

Juridische kennisgeving

Deze pagina heeft tot doel de wettelijke vermeldingen te beschrijven die van toepassing zijn op alle internetgebruikers die deze site bezoeken (hierna de «Site»).
Door deze Site te raadplegen, verbindt u zich ertoe de hieronder beschreven wettelijke vermeldingen te respecteren. Daar deze wettelijke vermeldingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd door het Laboratoire AGUETTANT, verzoeken wij u deze regelmatig te raadplegen.
Wanneer u deze Site raadpleegt, bent u onderworpen aan de hieronder uiteengezette wettelijke vermeldingen en alle toepasselijke wetten. Wanneer u naar de Site gaat en deze bekijkt en gebruikt, aanvaardt u zonder voorbehoud de wettelijke vermeldingen, die prevaleren op elke andere overeenkomst.

Algemene informatie


Deze Site is geopend door Laboratoire AGUETTANT (copyright © AGUETTANT 2017 - Ontwerp en ontwikkeling door E-MAGINEURS).
De site www.aguettant.fr wordt uitgegeven door:
Laboratoire AGUETTANT – SAS met een kapitaal van 12.697.000 euro – 447 800 210  RCS LYON - FR 15 447 800 210 - 1 Rue Alexander Fleming - 69007 LYON - FRANKRIJK
Farmaceutische inrichting - Nummer vergunning voor opening M10/12 op 25 januari 2010 door de ANSM, 143-147 boulevard Anatole France 93285 Saint Denis Cedex.
Tel.: 04 78 61 51 41
E-mail: standard.gerland@aguettant.fr
De publicatiedirecteur van deze Site is: De heer Eric ROUGEMOND
Deze Site is ontworpen door het bedrijf:
 
E-Magineurs:  e-magineurs.com
De site wordt gehost door E-magineurs – RCS 428 841 472 – Maatschappelijke zetel: 35B rue Marc Bloch 69007 LYON FRANKRIJK
Telefoon van de hostserver: +33(0)4 37 37 88 00

 

Charter ANSM


Deze Site is ontworpen en ontwikkeld in overeenstemming met het «Charte pour la communication sur Internet des entreprises pharmaceutiques «uitgegeven door het Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM).
Laboratoire AGUETTANT behoudt zich het recht voor om de op deze Site ter beschikking gestelde informatie op elk moment te wijzigen of te verwijderen om te voldoen aan de reglementering.


Aard van de informatie


Deze Site heeft tot doel algemene informatie te verstrekken over Laboratoire AGUETTANT, zijn activiteiten, zijn verbintenissen en zijn producten. Elk land van onze filialen beschikt over zijn eigen site. De Site is in geen geval bedoeld om specifieke adviezen of instructies te geven aangaande de producten en diensten die door Laboratoire AGUETTANT worden verkocht.
De Site kan informatie bevatten betreffende de gezondheid, het medische domein of medische behandelingen bedoeld voor menselijk gebruik. U mag deze informatie in geen geval gebruiken om een medische diagnose te stellen of om producten die op deze Site worden voorgesteld voor te schrijven of te gebruiken. In elk geval kan deze informatie en alle andere informatie beschikbaar op deze Site, geen vervanging vormen voor de bijsluiter bij de producten van Laboratoire AGUETTANT, noch voor de adviezen van uw arts en/of uw apotheker.


Persoonsgegevens


Verwerkingsverantwoordelijke


Laboratoire AGUETTANT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze Site.

Verzamelde gegevens en doeleinden van de verwerking


Informatie vrijwillig geleverd door de gebruiker


De persoonsgegevens die u besluit te verstrekken aan Laboratoire AGUETTANT via een van de adressen vermeld op deze Site, de contactformulieren of de aanmeldruimte, worden enkel gebruikt om u op een zo efficiënt mogelijke wijze te antwoorden, behoudens andersluidende wettelijke bepaling.
Door de contactformulieren in te vullen, door informatie door te geven via een van de vermelde adressen of door online te solliciteren, aanvaardt u het inzamelen en het gebruik van deze gegevens en erkent de gebruiker deze wettelijke vermeldingen.


Gebruik van cookies


Een cookie is een klein gegevensbestand dat sommige sites op uw harde schijf plaatsen wanneer u ze bezoekt. Het is geen uitvoerbaar bestand, noch een virus. Een cookiebestand bevat informatie zoals de gebruikersnaam en informatie over uw parcours op de Site. Een cookie kan geen informatie lezen op uw harde schijf, noch andere cookiebestanden lezen die zijn gecreëerd door andere sites. De site www.aguettant.fr gebruikt de cookies om informatie te vergaren over het door de Site gegenereerde verkeer.
Zo kunnen wij zien welk gebruik u maakt van de informatie die we op deze Site tot uw beschikking stellen en kunnen we nagaan of ons navigatieschema overeenkomt met deze informatie. U kunt niet worden geïdentificeerd op basis van deze cookies. Laboratoire AGUETTANT legt geen correlaties tussen de cookies en de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, en verkoopt deze gegevens niet aan derden. In het geval dat Laboratoire AGUETTANT beslist om cookies te installeren op de Site van de gebruiker, informeert zij de gebruiker vooraf over de doeleinden van de cookies en vraagt zij indien nodig zijn toestemming.
U kunt cookies weigeren of geïnformeerd worden wanneer een Site een cookie wil installeren door de voorkeuren in te stellen van uw browser.


Recht op toegang, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens


In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde Franse Wet n° 78-17 van 6 januari 1978, beschikt u over een recht tot toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen door te schrijven aan:


Per e-mail: personaldata@aguettant.fr


Of per post:

Laboratoire AGUETTANT
Service Communication
1 Rue Alexander Fleming
69007 LYON – Frankrijk


Ontvangers


De gegevens zijn bestemd voor het personeel van het Laboratoire AGUETTANT dat belast is met communicatie en human resources. 


Deze Site is niet bestemd voor het ontvangen van vertrouwelijke gegevens van uw kant.


Uitgezonderd de hierboven bedoelde persoonsgegevens, zal geen enkele informatie die u op deze Site verstrekt, van welke vorm ook, worden beschouwd als vertrouwelijk. Uw eenvoudige mededeling van gegevens geeft ons het recht om deze gegevens te gebruiken, te verspreiden, te reproduceren, te wijzigen of door te geven met het doel uw aanvraag te behandelen.


Hypertext-koppelingen

Derdensite waartoe u toegang heeft via de Site


Deze Site bevat koppelingen naar andere internetsites. Laboratoire AGUETTANT biedt u deze links aan om uw opzoekingen te vergemakkelijken door u door te verwijzen naar sites die u aanvullende informatie kunnen leveren. Wij selecteren deze sites met zorg; internetsites evolueren echter voortdurend, we kunnen de permanente kwaliteit van de inhoud van deze sites daarom niet garanderen of verzekeren. Het Laboratoire AGUETTANT kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor een derdensite waartoe u toegang zou hebben via de Site. Wij wijzen erop dat het bestaan van een link tussen de Site en een derdensite in geen geval de goedkeuring inhoudt van de derdensite door Laboratoire AGUETTANT.


Externe sites met hypertext-links die naar deze Site verwijzen


Laboratoire AGUETTANT kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van sites die een hypertext-link hebben gemaakt naar de Site www.aguettant.fr. Indien u een hypertext-link wilt invoegen naar onze Site, verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen op dit adres:


Laboratoire AGUETTANT
Service Communication
1 Rue Alexander Fleming
69007 LYON – Frankrijk


Beperking van de aansprakelijkheid


Laboratoire AGUETTANT doet er alles aan om de op deze Site vermelde informatie, die zij op elk moment mag corrigeren, zo goed mogelijk te actualiseren. Laboratoire AGUETTANT kan echter geen garanties geven aangaande de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de op deze Site aangeboden informatie.
Laboratoire AGUETTANT wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af:


•    voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen ervan, zelfs als AGUETTANT op de hoogte zou zijn gebracht van dergelijke mogelijke schade, ten gevolge van de geloofwaardigheid die wordt gehecht aan enige informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van de Site afkomstig is;


•    die kan ontstaan bij het gebruik van de Site of ten gevolge van het gebruik van alle of een deel van de informatie vermeld op deze Site;


•    voor alle schade voortvloeiend uit een frauduleuze inbraak van derden waarbij informatie of elementen op de Site zijn gewijzigd;


•    voor alle schade aan informatica-uitrusting van gebruikers die de Site bezoeken.
De elementen van deze site of enige andere sites, al of niet verbonden met deze site, worden aangeboden «in ongewijzigde staat «zonder enige garantie van welke aard ook. Bovendien biedt AGUETTANT geen enkele garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de geschiktheid van de elementen van de Site voor een bepaald doel. De informatie op deze Site kan geen vervanging vormen voor een medisch consult.

Laboratoire AGUETTANT verbindt zich ertoe er alles aan te doen om de toegang tot de Site voor de gebruikers te allen tijde te verzekeren.

Laboratoire AGUETTANT kan de Site echter op elk moment, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk, wijzigen of onderbreken, met name om onderhoud uit te voeren.


Laboratoire AGUETTANT kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de onbeschikbaarheid van de Site, om welke reden dan ook.


Intellectueel eigendom


Auteursrechten


De Site www.aguettant.fr is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Laboratoire AGUETTANT.
De toegang tot deze Site geeft u enkel het recht tot een niet-exclusief privégebruik van deze Site.
Alle elementen die op deze Site worden uitgegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de teksten, foto’s, infografie, beelden, logo’s, domeinnamen en merken, worden beschermd door de geldende wetten inzake intellectueel eigendom en behoren toe aan Laboratoire AGUETTANT of vereisen een toelating voor gebruik.
De inhoud van deze Site wordt beschermd door de wetgeving inzake auteursrecht (Copyright Law) en internationale overeenkomsten. Copyright © 2017 AGUETTANT - Alle rechten voorbehouden.
Elke voorstelling of gebruik van deze elementen in de vorm van reproductie, uploaden met computer, distributie of wijziging van deze elementen, volledig of gedeeltelijk, die zou kunnen worden uitgevoerd zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs of rechthebbenden, is verboden.
Laboratoire AGUETTANT behoudt zich het recht voor om bij een inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten een gerechtelijke procedure in te stellen.


Merkenrecht


De benaming AGUETTANT, het logo AGUETTANT, de namen, merken van producten en diensten vermeld op deze Site zijn merken gedeponeerd door AGUETTANT. De reproductie, imitatie, het gebruik of het aanbrengen van deze merken zonder de voorafgaande toestemming van Laboratoire AGUETTANT vormt een misdrijf van namaking.
Onbeschikbaarheid van de Site www.aguettant.fr 


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De site www.aguettant.fr is ontworpen in Frankrijk en wordt ook gehost in Frankrijk.
De wettelijke vermeldingen van de Site worden beheerst door het Franse recht. In geval van een geschil zijn enkel de Franse rechtbanken bevoegd.


Verantwoordelijkheid mails en berichten


Wij verzoeken u ons uw opmerkingen of vragen betreffende deze Website of onze diensten mede te delen via de rubriek "Contact".
Het is verboden om lasterlijke, obscene, pornografische, bedreigende of illegale berichten te versturen of door te geven, alsook eender welk bericht dat een gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat zou kunnen worden beschouwd als een strafbaar feit, waarvoor men burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld, of dat de wet op enigerlei wijze zou schenden.
AGUETTANT wijst alle verantwoordelijkheid af ten aanzien van de inhoud van dergelijke communicatie, alsook van laster, fouten, onnauwkeurigheden, obsceniteiten of godslastering die hierin zou kunnen voorkomen.
 
Copyright © 2017 AGUETTANT 
Laatste bijwerking: 9 januari 2018